Lajme

Prishtinasi dënohet me dy vjet burg për dhunë në familje

01/22/2020 15:12
nga:Y I

Gjykata Themelore në Prishtinë – Departamenti i Përgjithshëm – Divizioni për Çështje Penale ka shpallur Aktgjykimin kundër të akuzuarit H.H..

I akuzuari H.H është shpallur fajtor dhe është dënuar me dënim me burgim në kohëzgjatje prej dy viteve për veprën penale “Dhunë në familje”.

“Gjykata vlerësoi se janë plotësuar kushtet ligjore për caktimin e paraburgimit nga neni 187 par.1 nëpar.1.1 e 1.2 pika 1.2.3 të KPP kundër të akuzuarit të akuzuarit H.H, për shkak të rrezikut të përsëritjes së veprës penale nga i pandehuri, sepse ekzistojnë rrethana që tregojnë rrezikun se po të gjendet i akuzuari në liri, mund të përsërisë veprat e njëjta apo të ngjashme penale. Duke pasur parasysh mënyrën dhe rrethanat e në të cilat është kryer vepra penale, caktimi i paraburgimit është më se i nevojshëm për evitimin e rrezikut të përsëritjes së veprës penale, prandaj, gjykata vlerëson se këto rrethana paraqesin shkaqe ligjore tẽ parapara me nenin 367 par.1 pika 1.1 e lidhur me nenin 187 par. 1 nën par 1.1 dhe 1.2 pika 1.2.3 të KPPRK-së, për caktimin e paraburgimit deri në plotfuqishmëri të aktgjykimit”, thuhet në komunikatë.