Lajme

Hapet konkursi për pranimin e zyrtarëve policorë

04/16/2018 09:40
nga:Gazeta Blic

Policia e Kosovës sot ka shpallur konkursin për pranimin e zyrtarëve policorë.

Sipas PK-së, kandidatët që aplikojnë për zyrtarë policorë duhet t’i përmbushin këto kritere:

 • Të jetë shtetas i Republikës së Kosovës;
 • Të jetë i moshës 18-30 vjeçar;
 • Të ketë të përfunduar shkollimin e mesëm;
 • Të jetë në gjendje të mirë fizike, mentale dhe emocionale;
 • Të mos jetë i dënuar për ndonjë vepër penale;
 •  Të mos posedojë në vend të dukshëm tatuazh (fytyrë, qafë, duar);
 • Të ketë integritet personal dhe vlera të larta etike.

B. Testet:

 • Testi me shkrim;
 • Testi i aftësive fizike;
 • Intervista;
 • Testi psikologjik;
 • Kontrollimi mjekësor;
 • Verifikimi i të kaluarës.
 • Dokumentacioni i nevojshëm për aplikim:
 • Formulari i aplikimit;
 • Deklarata (lidhur me hetimet e së kaluarës), këtë Deklaratë (lidhur me pajtueshmërinë e hetimeve të së kaluarës), mund ta shkarkoni në ueb-faqen e Policisë së Kosovës www.kosovopolice.com ku gjendet shpallja e konkursit, pas plotësimit dhe nënshkrimit
  nga aplikanti i bashkëngjitet aplikacionit;
 • c) Kopja e diplomës për arsimin e mesëm të lartë ose certifikata, ndërsa për kandidatët që
  kanë përfunduar shkollimin jashtë vendit kopja e diplomës ose e certifikatës e nostrifikuar;
 • d) Dëshmi për kualifikime tjera;
 • e) Certifikatën e lindjes, ose ekstrakt nga Regjistri Qendror i Gjendjes Civile;
 • f) Vërtetimi nga gjykata që nuk është i dënuar dhe që nuk është nën hetime;
 • g) Kopje të letërnjoftimit ose pasaportës –valide;
 • h) Një fotografi të formatit (5 x 5);
 • i) Dokumentet nga pika e) dhe f) duhet të jenë të vlefshme dhe të nxirren pas datës së
  shpalljes së konkursit.

D. Detyrat dhe autorizimet e përgjithshme të Policisë

 • Të mbrojë jetën, pronën dhe të ofrojë siguri për të gjithë personat;
 • Të mbrojë të drejtat dhe liritë themelore të gjithë personave;
 • Të parandalojë rrezikun ndaj qytetarëve dhe ta mbajë rendin dhe sigurinë publike;
 • Të parandalojë dhe t’i zbulojë veprat penale dhe kryesit e tyre;
 • Të hetojë veprat penale dhe kryesit e tyre;
 • Të mbikëqyrë dhe të kontrollojë sigurinë në komunikacion;
 • Të menaxhojë dhe të kontrollojë kufirin shtetëror;
 • Të ofrojë ndihmë gjatë fatkeqësive natyrore dhe në raste të tjera emergjente; dhe
 • Të kryejë detyra të tjera të parapara me Ligjin e Policisë.

Sipas njoftimit të PK-së, formularët për aplikim mund të merren në zyrat e personelit të drejtorive rajonale, në stacionet policore, ose të tërhiqen nga ueb faqja e PK-së: www.kosovopolice.com. Aplikacionet dorëzohen personalisht në zyrën e personelit pranë drejtorive rajonale në Prishtinë, Mitrovicë e jugut, Pejë,
Prizren, Ferizaj, Gjilan, Mitrovicë e veriut dhe Gjakovë, çdo ditë pune prej orës 09:00-15:00.

Konkursi do të jetë i hapur nga data sot e deri me datën 10/05/2018.

Duke klikuar këtu mund të mësoni më tepër rreth mundësisë së punësimit në Policinë e Kosovës.