Rregullat

Të drejtat e përdorimit

Të gjitha materialet e publikuara në Gazeta Blic janë për përdorim personal dhe jo për qëllime komerciale.

Ri- publikimi dhe huazimi i materialeve të Gazeta Blic mund të bëhet vetëm me kërkesë dhe aprovim të Gazeta Blic.

Citimi i drejtë dhe i vetmi i lejuar i materialeve të Gazeta Blic, lejohet vetëm përmes citimit korrekt që nënkupton përdorimin e jo më shumë se 10 per qind të materialit dhe vendosjen e linkut të plotë të artikullit.

Çdo citim tjetër i pa autorizuar dhe që nuk i përmbahet këtyre rregullave paraqet shkelje të të drejtave autoriale.

0 comments

By